Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu PO WER.

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie  informuje, że od dnia 16.01.2017r. do wyczerpania funduszy będą przyjmowane wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

O szkolenia mogą ubiegać się osoby posiadające deklarację zatrudnienia bądź oświadczenie  o zamiarze założenia działalności gospodarczej w trakcie 3 miesięcy po ukończonym udziale w projekcie PO WER. Podjęcie pracy musi spełniać następujące kryteria:

  • w przypadku stosunku pracy: zatrudnienie na co najmniej 3 miesiące, przynajmniej ½ etatu
  • w przypadku umowy cywilnoprawnej: umowa zawarta na co najmniej 3 miesiące, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 1.01.2017r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2 000,00zł brutto)

W ramach projektu PO WER preferowane będą szkolenia, które kończą się uzyskaniem przez uczestników kwalifikacji, tj. zdanym egzaminem państwowym i otrzymaniem formalnego dokumentu od upoważnionej instytucji potwierdzającego, że wszystkie efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte.

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Piasecznie spełniających poniższe kryteria: 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

1.

Osoba w wieku 18-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin), pozostająca bez pracy, zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP w Piasecznie

2.

Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy.

3.

Osoba nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

4.

Osoba nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Dotyczy udziału w w/w formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni)

 

 

Osoby, które skorzystały w 2016r. z formy wsparcia w ramach projektu pt.

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)”

 nie mogą przystąpić do projektu w 2017r.

 

Osoby do 25 roku życia muszą rozpocząć udział w projekcie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W pierwszej kolejności będą kwalifikowane do udziału w projekcie osoby bezrobotne:

  •  z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • długotrwale bezrobotne (w wieku poniżej 25 roku życia pozostające bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, w wieku powyżej 25 roku życia pozostające bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, dotyczy również okresu przed rejestracją w PUP, zgodnie z oświadczeniem załączonym do wniosku);
  • z wykształceniem maksymalnie średnim;

Ze względu na racjonalność wydatkowania środków publicznych koszt szkolenia nie może przekroczyć 8 000,00 zł.

ABY ZGŁOSIĆ CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE NALEŻY:

 

  1. Wypełnić wniosek na szkolenie indywidualne wraz załącznikami                               
  2. Z wypełnionym wnioskiem zgłosić się do swojego doradcy klienta w celu uzyskania opinii i weryfikacji kryteriów kwalifikowalności
  • osoby z zasiłkiem: doradca klienta pok. 14 ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno
  • osoby bez zasiłku: doradca klienta ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno

      3. Złożyć kompletny wniosek u swojego doradcy klienta bądź w dziale szkoleń w pok. 13 (ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno, numer telefonu: 22 737 62 12)

MOŻNA ZŁOŻYĆ TYLKO JEDEN WNIOSEK NA JEDNO SZKOLENIE.

Uczestnik projektu powinien przed rozpoczęciem udziału w projekcie wskazać numer rachunku bankowego, na który Powiatowy Urząd Pracy będzie przekazywał świadczenie przysługujące uczestnikowi projektu.

Metryka strony
Data publikacji : 11.01.2017
Data modyfikacji : 03.01.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Wągrodzka
Autor :
Liczba wejść: 1812