Studia podyplomowe

ZASADY FINANSOWANIA Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Starosta na wniosek osoby zainteresowanej, może dofinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów.

Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych może wynosić do 100% kwoty opłaty za studia, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy.

Przyznanie dofinansowania do studiów podyplomowych i jego wysokość jest uzależniona od preliminarza kosztów oraz posiadanego limitu środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na tę formę aktywizacji.

O sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych, mogą się ubiegać następujące osoby, zwane "osobami zainteresowanymi":

 1. bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie,
 2. poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie, które:
  1. są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  2. są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  3. otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  4. uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  5. są żołnierzami rezerwy,
  6. pobierają rentę szkoleniową,
  7. pobierają świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy,
  8. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem
 3. pracownicy oraz osoby, wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy.

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku powiadamia sie osobę zainteresowaną w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty założenia kompletnego wniosku. Stanowisko Starosty, w sprawie wniosku, nie jest decyzją administracyjną i nie przysługuje od niego odwołanie na podstawie przepisów KPA.

Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych następuje w drodze umowy cywilno-prawnej zawartej w formie pisemnej pomiędzy Starostą a Osobą zainteresowaną. Umowa ta określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazania środków dofinansowania studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów. Umowa dodatkowo określa w szczególności:

 1. nazwę i adres realizacji studiów podyplomowych oraz nazwę i adres organizatora studiów podyplomowych,
 2. zobowiązanie do zwrotu finansowania kosztów studiów podyplomowych w przypadku nieukończenia lub przerwania studiów podyplomowych z winy osoby korzystającej z finansowania tych studiów,
 3. zobowiązanie osoby korzystającej z finansowania kosztów studiów podyplomowych do powiadomienia powiatowego urzędu pracy o podjęciu, kontynuowaniu na kolejnych semestrach i ukończeniu studiów podyplomowych oraz przedstawienia dyplomu ukończenia tych studiów. 

Kompletny wniosek o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych, musi być złożony na właściwym formularzu, wypełnionym w sposób czytelny i jednoznaczny. 

Dofinansowanie kosztów, o którym mowa w niniejszych zasadach uzależnione jest od możliwości finansowych Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie, tj.: limitów środków Funduszu Pracy jakimi dysponuje PUP w danym roku.

Starosta może odmówić sfinansowania kosztów studiów podyplomowych w przypadku:

 1. nie spełnienia przez osobę ubiegającą się o sfinansowanie warunków określonych w niniejszych zasadach,
 2. wyczerpania limitu środków z FP jakimi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie,

Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę:

 1. zapotrzebowanie na rynku pracy na kwalifikacje, które Wnioskodawca uzyska w wyniku ukończenia studiów podyplomowych,
 2. opinię doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
 3. czy Wnioskodawca posiada propozycję pracy pod warunkiem ukończenia studiów podyplomowych lub planuje podjąć działalność gospodarczą,
 4. czy Wnioskodawca korzystał już wcześniej ze szkoleń lub studiów podyplomowych bądź innych form aktywizacji zawodowej finansowanych przez PUP,
 5. jeżeli korzystał z w/w form to czy po ukończeniu podjął pracę lub działalność gospodarczą,
 6. realizację przez Wnioskodawcę obowiązków wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, a w szczególności:
  1. czy nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenia zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie,
  2. czy nie był pozbawiony statusu bezrobotnego/ poszukującego pracy z powodu nie stawienia się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie w wyznaczonych terminach.

Osoba, której zostało przyznane dofinansowanie studiów podyplomowych zobowiązana jest do przedkładania PUP zaświadczenia wystawionego przez organizatora studiów podyplomowych o podjęciu studiów podyplomowych, kontynuowaniu studiów podyplomowych na kolejnych semestrach, ukończenia studiów podyplomowych jak również przedkładania zaświadczenia o terminie zakończenia zajęć na uczelni i o terminie wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Osoba, której zostało przyznane dofinansowanie studiów podyplomowych zobowiązana jest do przedstawienia PUP, niezwłocznie po zakończeniu studiów podyplomowych, dyplomu ukończenia tych studiów.

Przez cały okres trwania umowy Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie ma prawo do kontroli przebiegu jej realizacji.


Osobie bezrobotnej za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Osobom poszukującym pracy za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem stypendium nie przysługuje.

W przypadku gdy uczestnik w trakcie odbywania studiów podyplomowych podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.

Bezrobotnemu, który w trakcie odbywania studiów podyplomowych podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium, do planowanego terminu ukończenia tych studiów.

W przypadku nieukończenia lub przerwania studiów podyplomowych z winy osoby korzystającej z finansowania tych studiów, kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.     

 

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do pobrania tu)

Bliższe informacje:

Piaseczno, ul. Szkolna 20, pokój nr 13

Tel. (022) 73 76 212

Metryka strony
Data publikacji : 13.08.2014
Data modyfikacji : 03.01.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 5303