Prawa osób bezrobotnych

Prawa osób bezrobotnych:

 • po spełnieniu warunków określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy otrzymuje:
   

  • zasiłek dla bezrobotnych,

  • dodatek aktywizacyjny,

  • stypendium;

 • korzystanie nieodpłatnie z usług rynku pracy, takich jak: pośrednictwo pracy na terenie kraju i za granicą, poradnictwo zawodowe oraz szkolenia;

 • ubieganie się o udział w szkoleniach finansowanych ze środków Funduszu Pracy, jak również korzystanie z innych form i instrumentów wsparcia, takich jak: staż, bony, przygotowanie zawodowe dorosłych, jednorazowe środki lub pożyczka na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, prace społecznie użyteczne;

 • ubieganie się o korzystanie z robót publicznych, prac interwencyjnych;

 • ubieganie się o inne finansowe formy wsparcia określone w ustawie, takie jak: stypendium z tytułu kontynuacji nauki, dofinansowanie do studiów podyplomowych, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania.

 

Wyżej wymienione formy wsparcia realizowane mogą być zgodnie z ustalonym indywidualnie dla każdej osoby bezrobotnej profilem pomocy oraz indywidualnym planem działania.

 

 

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do pobrania tu)

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U.z 2012r. poz.1299) (do pobrania tu)


Bliższe informacje:
Piaseczno, ul. Szkolna 20
Tel. (022) 73 76 227 lub (022) 73 62 226
Metryka strony
Data publikacji : 19.11.2014
Data modyfikacji : 03.08.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 9132