Bon stażowy

BON STAŻOWY – art. 66l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.)

  1. Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta, w imieniu którego działa dyrektor PUP, może przyznać bon stażowy, który stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres kolejnych 6 miesięcy.

Bon stażowy może zostać przyznany osobie bezrobotnej dla której ustalono I lub II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149). Przyznanie bonu stażowego musi wynikać z indywidualnego planu działania przygotowanego przez doradcę klienta we współpracy z osobą bezrobotną.

Bezrobotny spełniający warunki do otrzymania bonu stażowego składa w PUP wniosek o jego przyznanie. Po dostarczeniu do PUP wypełnionego przez pracodawcę bonu stażowego, PUP kieruje osobę bezrobotną do odbycia stażu do pracodawcy. Przyznanie bonu stażowego musi wynikać z indywidualnego planu działania przygotowanego przez doradcę klienta we współpracy z osobą bezrobotną.

 2. Pracodawca, który wyrazi chęć zorganizowania stażu dla okaziciela bonu powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy wniosek o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego. Staż będzie realizowany po zawarciu umowy, zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 142, poz. 1160). Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium stażowe, o którym mowa w art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.)

 3. W ramach bonu stażowego PUP sfinansuje osobie bezrobotnej odbywającej staż:

1) koszty przejazdu do miejsca odbywania stażu i z powrotem - w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium;

2) koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

Osobie bezrobotnej odbywającej staż na podstawie skierowania z PUP przysługuje również stypendium stażowe wypłacane z dołu w okresach miesięcznych.

 4. Na wniosek pracodawcy, który zatrudni po zakończeniu stażu na umowę o pracę bezrobotnego odbywającego staż przez deklarowany okres co najmniej 6 miesięcy, PUP wypłaci jednorazową premię w wysokości 1500 zł. Premia stanowi pomoc udzieloną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Do wniosku o przyznanie premii pracodawca dołącza:

1) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) obejmujące:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

c) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej obejmujące: 

a) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, na formularzu określonym w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.);

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie na formularzu określonym aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

Podstawowe akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – art. 66 l (do pobrania tu)

Bliższe informacje:

Piaseczno, ul. Szkolna 20 pokój nr 12

Tel. (022)73 76 224

 
 
 

Załączniki do strony

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 22.01.2015
Data modyfikacji : 04.08.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor : Karol Wiśniewski
Liczba wejść: 3107