Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawność – oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy

Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.  (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). Zapewnia ona prawo do niedyskryminacji stanowiąc, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym  z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 pkt 2.).

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych uchwalona przez Sejm 1 sierpnia 1997r. (M.P. z 13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475) definiuje prawa osób niepełnosprawnych do niezależnego i samodzielnego, aktywnego i wolnego od przejawów dyskryminacji życia,.

Szczegółowemu uregulowaniu pomocy dla osób niepełnosprawnych w Polsce służy ustawa  z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018r. poz. 511) Ustawa stanowi, że rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań (organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych, społecznych) zmierzających od osiągnięcia, przy współudziale tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej (art.7).

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym uzyskania i utrzymania zatrudnienia oraz awansu zawodowego. Natomiast rehabilitacja społeczna służy temu, by osobom niepełnosprawnym umożliwić pełne uczestnictwo w życiu społecznym (art. 8 i 9).

W aktualnym stanie prawnym w Polsce obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa:

- orzecznictwo do celów rentowych (ZUS)

- orzecznictwa do celów pozarentowych /m.in. zatrudnieniowych/ (Powiatowe i Wojewódzkie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności)

Lekarze orzecznicy i komisje lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych orzekają o:

•częściowej niezdolności do pracy

•całkowitej niezdolności do pracy – w przypadku utraty zdolności wykonywania pacy -  w przypadku znacznego stopnia utraty zdolności do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji

•całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji – w przypadku jeżeli naruszenie sprawności organizmu powoduje konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Ważne!

Orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy nie oznacza, że osoba nie może podjąć pracy. Oznacz jedynie, że powinna to być praca w warunkach chronionych lub po odpowiednim przystosowaniu stanowiska pracy

Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydając orzeczenie o niepełnosprawności mogą przyznać lekki, umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności:

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychofizyczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej lub częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi także podstawę do przyznania ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

PODSTAWOWE PRACOWNICZE UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40

godzin tygodniowo. Natomiast osoby niepełnosprawne, zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mogą pracować do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Krótszy wymiar czasu pracy osoby zaliczonej do znacznego lub    umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie powoduje obniżenia przysługującego jej wynagrodzenia. Osobie, która otrzymywała wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce i przedstawiła orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przysługuje wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości.        

WAŻNE! Wymienionych wyżej ograniczeń czasu pracy osób niepełnosprawnych nie    stosuje się do zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek zatrudnionego,      lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub, w razie jego  braku, lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą, wyrazi na to zgodę

 

 

 

 • Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach

nadliczbowych.

 

 • Osobie niepełnosprawnej, oprócz co najmniej 15 minutowej przerwy przysługującej wszystkim pracownikom, bez względu na dobowy wymiar czasu pracy – przysługuje prawo do dodatkowej przerwy w pracy w wymiarze 15 minut na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.

 

Czas obu wymienionych wyżej przerw jest wliczany do czasu pracy.

 • Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

 

 • Osoba zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

ma także prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku.

 

 • Pracownikowi niepełnosprawnemu z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym

stopniu niepełnosprawności przysługuje zwolnienie od pracy w celu:

 

- wykonania badań specjalistycznych,

- poddania się zabiegom leczniczym lub usprawniającym,

- uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy,

jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.           

Za czas zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia obliczonego tak jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

 • Orzeczenie znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie

wyklucza możliwości zatrudnienia osoby niepełnosprawnej u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej. Jest to możliwe pod warunkiem przystosowania przez tego pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej lub w przypadku zatrudnienia w formie telepracy .

 

ROLA URZĘDU PRACY W AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako:

1.Bezrobotny – to osoba, która posiada ustaloną niepełnosprawność, jednak nie jest uprawniona m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego.

2.Poszukujący pracy - to osoba, która oprócz ustalonej niepełnosprawności jest uprawniona m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego

Osoba z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności, która jest zdolna do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, posiadająca status „bezrobotnego" może skorzystać ze wszystkich usług urzędu pracy i instrumentów przewidzianych dla osoby bezrobotnej:

 • pośrednictwa pracy,
 • poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
 • pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • organizacji szkoleń,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • oraz pozostałe instrumenty i formy wspierające zatrudnienie

Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy są finansowane w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako:

1. bezrobotne - ze środków Funduszu Pracy,

2. poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu – ze środków PFRON.

 

Strony internetowe instytucji  i organizacji wspierających  osoby

z niepełnosprawnością z terenu Powiatu Piaseczyńskiego m.in:

 

      w Piasecznie

 

Strony internetowe poświęcone osobom z niepełnosprawnością m.in.:

z Upośledzeniem Umysłowym

Metryka strony
Data publikacji : 09.01.2015
Data modyfikacji : 28.03.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor : Karol Wiśniewski
Liczba wejść: 5811